Denna sekretesspolicy beskriver hur abba-the-museum.myshopify.com (webbplatsen eller vi) samlar in, använder och avslöjar din personliga information när du besöker eller gör ett köp från webbplatsen.

Din integritet är viktig för oss. Därför har vi utarbetat denna sekretesspolicy ("sekretesspolicy") som beskriver hur vi samlar in, använder, delar, överför och lagrar din information. Läs igenom integritetspolicyn för att bekanta dig med hur vi hanterar din integritet och kontakta oss om du har några frågor.

Pophouse Entertainment Group AB, org. nr. 559000-0484, Djurgårdsvägen 68, 115 21 Stockholm ("POP HOUSE") och företag som vid varje tidpunkt ingår i samma koncern som POP HOUSE ("koncernen" eller "vi") behandlar personuppgifter för användare och kunder som använder våra tjänster, bor på vårt hotell, går på våra evenemang, köper våra varor etc. ("tjänsterna").

POP HOUSE är den person som ansvarar för behandlingen av personuppgifter och därmed ansvarig för att behandlingen av dina personuppgifter sker i enlighet med de principer som anges i lagen och denna sekretesspolicy. Andra företag inom koncernen kan agera personuppgiftsbiträden eller vara personuppgiftsansvariga för vissa Personuppgifter tillsammans med POP HOUSE.

Med "personuppgifter" avses all information som direkt eller indirekt kan kopplas till en levande person idag. Vi har åtagit oss att skydda dina personuppgifter och behandla dina uppgifter i enlighet med dataskyddsförordningen (GDPR) och nationella dataskyddslagar, som finns på plats för att skydda individers integritet.

Vissa sidor på koncernens webbplatser innehåller länkar till webbplatser från tredje part. Dessa webbplatser har sina egna sekretesspolicyer och koncernen är inte ansvarig för deras verksamhet, inklusive men inte begränsat till deras informationsrutiner. Användare som lämnar information till eller via dessa webbplatser från tredje part bör granska webbplatsernas sekretesspolicy innan personuppgifter lämnas till dem.

Ändringar i denna sekretesspolicy kommer att göras genom att en uppdaterad sekretesspolicy publiceras på denna webbplats och vi rekommenderar därför att du regelbundet läser den.

Vilka personuppgifter samlar vi in
Om du lämnar kommentarer på webbplatsen samlar vi in de uppgifter som visas i kommentarsformuläret, samt besökarens IP-adress och webbläsarens användaragentsträng för att hjälpa till att upptäcka skräppost.

Vi kan be dig ange personuppgifter när du använder våra tjänster. Koncernen och dess partner kan dela informationen med varandra och använda den i enlighet med denna sekretesspolicy. Du behöver inte lämna de personuppgifter som vi ber dig om, men om du väljer att inte göra det kan vi i många fall inte tillhandahålla våra tjänster till dig.

Vi samlar endast in personuppgifter som är relevanta för det syfte som beskrivs i de särskilda villkoren för varje tjänst och denna sekretesspolicy när du lämnar oss. När du använder våra tjänster kan vi samla in olika typer av information, t.ex. information om namn, adress, kreditkortsuppgifter, telefonnummer, e-postadress och IP-adress.

Utöver den information som du lämnar till oss kan vi samla in information från biljettleverantörer, resebyråer eller andra aktörer genom vilka du har bokat din tjänst.

Hur vi använder din personliga information
Koncernen kan använda din personliga information för att:

För att utföra och administrera tjänsterna.

För att skydda dina intressen.

Bokföring och fakturering.

För att kontakta dig angående din bokningsstatus eller information som rör din bokning.

Att utveckla och analysera verksamheten.

För att kommunicera med dig och erbjuda dig koncernens tjänster.

För att skicka nyhetsbrev till dig.

För att tillhandahålla information till partners vars evenemang du besökte, eller för att marknadsföra koncernens tjänster.

Rättslig grund för vår behandling av dina personuppgifter
Vi behandlar informationen på grundval av vårt legitima intresse som aktör i tillhandahållandet av våra tjänster och för att uppfylla våra rättsliga skyldigheter.

De uppgifter som utförs för att utveckla och analysera verksamheten och för att kommunicera med dig behandlas på grundval av vårt legitima intresse av att utveckla verksamheten och kommunicera med våra kontakter.

Den behandling som innebär att vi lämnar ut dina uppgifter till samarbetspartners baseras på ditt samtycke som du kan återkalla när som helst, se avsnittet "Dina rättigheter" nedan.

Mottagare som deltar i personuppgifterna
Personuppgifter kan överföras mellan företag inom koncernen och till partners för att behandlas för de ändamål som anges i denna interaktionspolicy. Koncernen använder sig av underleverantörer för t.ex. datorverksamhet och personuppgifter kan därför överföras till dessa underleverantörer. Våra underleverantörer behandlar dina personuppgifter endast på uppdrag av koncernen, i enlighet med våra instruktioner och endast efter att de har undertecknat ett personuppgiftsstödsavtal i enlighet med tillämplig lag, så att vi kan garantera en hög skyddsnivå för dina personuppgifter. Koncernen kan lämna ut Personuppgifter till en tredje part om koncernen är skyldig att lämna ut sådana uppgifter med stöd av lag eller myndighetsbeslut.

Överföring av personuppgifter till tredje land
Koncernen kan överföra uppgifter till partners och underleverantörer utanför EU/EES. För att säkerställa en hög skyddsnivå för dina personuppgifter i sådana situationer och efterlevnad av EU/EES-reglerna ingår det aktuella företaget i koncernens avtal om assistans för personuppgifter med sådana parter. Sådana personuppgiftsstödsavtal reglerar dessa parters behandling av Personuppgifter och, i förekommande fall, överföring av Personuppgifter i enlighet med tillämpliga EU-/EES-regler om skydd av Personuppgifter. Avtalet innehåller villkor som EU-kommissionen kräver och som uppfyller kraven i tillämplig lag för att skydda de överförda Personuppgifterna.

Skydd och gallring av personuppgifter
Gruppen har interna rutiner för IT- och informationssäkerhet och vidtar lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda dina Personuppgifter mot t.ex. förlust, manipulation eller obehörig åtkomst.

Vi behandlar dina Personuppgifter under den tid som behandlingen är nödvändig för att uppfylla de ändamål för vilka uppgifterna samlats in och/eller vi har en rättslig förpliktelse att bevara Personuppgifterna. Om du avanmäler dig från nyhetsbrev eller liknande kommer uppgifterna omedelbart att raderas.

Videoövervakning
Vi bedriver videoövervakning av våra lokaler på Djurgårdsvägen 68, 115 21 Stockholm i syfte att förebygga och upptäcka brott och därmed skydda vår personal, våra besökare och våra lokaler. Videoövervakning anses vara ett berättigat medel för detta ändamål och övervakningen utförs med stöd av berättigat intresse. Besökare i våra lokaler informeras om videoövervakningen genom informationsskyltar.

Personuppgifterna sparas i 30 dagar men kan sparas längre om det behövs för rättsliga förpliktelser. Tillgången till videoövervakningen är strikt begränsad till en liten grupp godkända handläggare på Pophouse. Videouppgifter utvärderas endast vid behov.

Dina rättigheter
Rätt till information: Du har rätt att kostnadsfritt få information om vår behandling av dina personuppgifter. Begäran om utdrag måste göras skriftligen till koncernens dataskyddsombud på den adress som anges nedan och måste vara undertecknad av dig och innehålla ditt namn, postadress, telefonnummer, e-postadress (som användes i kommunikationen med koncernen). Utdrag skickas till din registreringsadress inom en månad efter det att ansökan mottagits av dataskyddsombudet.

Rätt till rättelse: Vi strävar efter att se till att de personuppgifter som vi behandlar om dig är korrekta och relevanta för det syfte för vilket behandlingen sker. Du har rätt att kontakta koncernens dataskyddsombud för att be oss korrigera felaktig information om dig som behandlas av oss. Du kan också begära information om vem vi har tillhandahållit dina Personuppgifter. Koncernen är inte ansvarig för problem som uppstår till följd av att Personuppgifter är gamla eller felaktiga om du inte har informerat oss om ändringen. Varje företag inom koncernen kommer, på din begäran eller när företaget upptäcker det, att korrigera eller radera felaktig eller ofullständig information.

Rätt att radera: Vi är skyldiga att radera dina personuppgifter (i) om de inte längre behövs för de ändamål för vilka de samlades in, (ii) om behandlingen av dem enbart baseras på samtycke och du återkallar det, eller (iii) om behandlingen är för direkt marknadsföring.

Observera att du när som helst kan återkalla ditt samtycke till fortsatt behandling (inte retroaktivt) av dina personuppgifter genom att kontakta dataskyddsombudet på adressen nedan, varpå koncernen kommer att förhindra att sådan information behandlas vidare.

Du bör dock vara medveten om att ett återkallande av samtycke inte påverkar den behandling som kan göras utan samtycke (t.ex. den behandling som görs för att tillhandahålla tjänsterna), men att det kan leda till att tjänsterna inte fungerar som avsett eller att koncernen inte längre kan tillhandahålla tjänsterna.

Rätt till begränsning av behandlingen: I vissa fall kan du begära att vår behandling av dina personuppgifter begränsas till vissa begränsade ändamål. Det kan du till exempel göra när du anser att uppgifterna är felaktiga och har begärt rättelse.

Rätt till dataportabilitet: Vi kan hjälpa dig att överföra personuppgifter som du har lämnat till oss till en annan tjänsteleverantör. En förutsättning är att den person som tar emot uppgifterna behandlar dem med stöd av ett samtycke från dig eller för att uppfylla ett avtal med dig. Rätten gäller endast för sådana personuppgifter som du själv har lämnat till oss.

Rätt till invändningar: Du har rätt att när som helst invända mot att dina personuppgifter behandlas för marknadsföringsändamål.

Klagomål till Datainspektionen: Om du anser att vi behandlar uppgifter om dig i strid med dataskyddsförordningen kan du lämna in ett klagomål till en tillsynsmyndighet där du bor eller arbetar. I Sverige är Datainspektionen tillsynsmyndighet.

Rätt till skadestånd: Om du har lidit skada på grund av att vi har behandlat dina personuppgifter i strid med dataskyddsförordningen kan du ha rätt till skadestånd.

Cookies
När du besöker vår webbplats kan vi skicka och lagra en cookie på din dator, surfplatta eller mobiltelefon. Denna cookie gör det möjligt för webbplatsen eller webbservern att samla in och spara specifik, men begränsad, information från webbläsaren om hur du använder den och förbättrar din användarupplevelse. Vi kan också samla in information om din IP-adress, ditt operativsystem och vilken sökmotor du använder för statistiska och administrativa ändamål. Den information som vi samlar in genom ditt besök på vår webbplats är i allmänhet anonymiserad och kan inte härledas till en specifik person. Information om hur koncernen använder cookies, vad de används till och hur du kan undvika dem finns i koncernens vid varje tidpunkt gällande cookiepolicy. Läs vår cookiepolicy här.

Överföring
Om vi säljer, omorganiserar eller på annat sätt överför hela eller delar av vår verksamhet kan dina personuppgifter överföras samtidigt.

Frågor om integritet
Om du har frågor eller funderingar om koncernens integritetspolicy eller databehandling eller vill lämna in ett klagomål om ett eventuellt brott mot lagar och regler om integritet kan du vända dig till vårt dataskyddsombud på nedanstående adress.

Kontaktinformation Dataskyddsombud
Namn: Antonia Ahrnell

E-post: DPO@pophouse.se

Postadress: Antonia Ahrnell, Pophouse Entertainment Group AB, Djurgårdsvägen 68, 115 21 Stockholm.

 

Se listan nedan för mer information om vilka personuppgifter vi samlar in och varför.

Information om enheten

 • Exempel på personlig information som samlas in: version av webbläsare, IP-adress, tidszon, cookie-information, vilka webbplatser eller produkter du tittar på, söktermer och hur du interagerar med webbplatsen.
 • Syftet med insamlingen: för att ladda webbplatsen korrekt för dig och för att utföra analyser av användningen av webbplatsen för att optimera vår webbplats.
 • Källa för insamling: Insamlas automatiskt när du besöker vår webbplats med hjälp av cookies, loggfiler, webbfyrar, taggar eller pixlar, Lucky Orange.
 • Utlämnande i affärssyfte: delas med vårt bearbetningsföretag Shopify. 

Beställningsinformation

 • Exempel på personuppgifter som samlas in: namn, faktureringsadress, leveransadress, betalningsinformation (inklusive kreditkortsnummer), e-postadress och telefonnummer.
 • Syftet med insamlingen: för att tillhandahålla produkter eller tjänster till dig för att uppfylla vårt avtal, för att behandla din betalningsinformation, ordna frakt och förse dig med fakturor och/eller orderbekräftelser, kommunicera med dig, granska våra beställningar för potentiella risker eller bedrägerier, och när det är i linje med de preferenser som du har delat med oss, förse dig med information eller reklam som rör våra produkter eller tjänster.
 • Insamlingskälla: insamlad från dig.
 • Utlämnande i affärssyfte: delas med vårt bearbetningsföretag Shopify. 

Information om kundsupport

 • Syftet med insamlingen: för att ge kundsupport.
 • Insamlingskälla: insamlad från dig.
 • Utlämnande i affärssyfte: Giorgias Livechatt och helpdesk.

 INFORMATION SOM VI KAN SAMLA IN FRÅN DIG

När du använder Tjänsten kan du ge oss, och vi kan samla in information som rör dig, inklusive din personliga information.

Du kan ge oss din information på flera olika sätt, bland annat:

Fyller i formulär på tjänsten (t.ex. formulär för "Kontakta oss");

Korrespondera med oss via e-post, telefon eller på annat sätt;

Prenumerera på e-postuppdateringar, nyhetsbrev eller andra prenumerationer och funktioner som görs tillgängliga på tjänsten från tid till annan;

Rapportera ett problem eller begära support för tjänsten;

Gör ett köp från oss med hjälp av tjänsten;

Skapa ett konto och/eller logga in på vår tjänst, inklusive logga in med hjälp av dina konton i sociala medier;

Kommunicera med oss via tredje parts webbplatser eller applikationer för sociala medier; och

Deltagande i våra tävlingar, kampanjer, lotterier eller undersökningar på tjänsten.

Den information du ger oss kan omfatta ditt namn och din e-postadress.

Information som vi samlar in om dig

När du använder tjänsten kan vi automatiskt samla in följande information:

Teknisk information, inklusive IP-adress, inloggningsinformation, typ och version av webbläsare, tidszoninställning, typer och versioner av plug-in-program för webbläsare, operativsystem, plattform, enhetstyp, hårdvarumodell, MAC-adress, unika enhetsidentifierare och information om mobilnätverk;

Information om ditt besök, inklusive hela URL-klickströmmen till, genom och från vår tjänst (inklusive datum och tid);

Information om ditt nätverk, t.ex. information om enheter, noder, konfigurationer, anslutningshastigheter samt nätverks- och programprestanda;

Sidor som du har tittat på eller sökt efter, sidans svarstider, nedladdningsfel, längden på besöken på vissa sidor, information om sidans interaktion (t.ex. rullning, klick och musöverflyttningar) och metoder som används för att bläddra bort från sidan.

INFORMATION SOM VI SAMLAR IN FRÅN ANDRA KÄLLOR

Vi kan få information om dig (inklusive din personliga information) om du använder någon av de andra webbplatserna eller applikationerna som drivs av ABBA THE MUSEUM -företagen eller de andra tjänster som ABBA THE MUSEUM -företagen tillhandahåller. I detta fall kommer vi att informera dig när vi samlar in den informationen om att den kan delas internt och kombineras med information som samlas in på tjänsten. Vi kan också ta emot och visa information och innehåll som du gör allmänt tillgängligt på ditt sociala mediekonto.

Vi har också ett nära samarbete med tredje parter (inklusive till exempel affärspartner, underleverantörer av tekniska tjänster, annonsnätverk, analysleverantörer och leverantörer av sökinformation) och kan få information om dig från dem.

HUR VI ANVÄNDER DIN INFORMATION

Vi kan använda den information vi har om dig på följande sätt:

Information som du ger oss. Vi kommer att använda denna information för att:

Hjälp oss att besvara dina frågor;

Fullgöra våra skyldigheter som följer av avtal som ingåtts mellan dig och oss och förse dig med den information, de produkter och tjänster som du begär av oss;

Skicka dig vårt nyhetsbrev, e-postuppdateringar och andra prenumerationer som vi gör tillgängliga från tid till annan och som du har anmält att du vill ta emot;

Ge dig information om andra varor och tjänster som vi erbjuder och som liknar dem som du redan har köpt eller frågat om;

Ge dig, eller tillåta utvalda tredje parter att ge dig, information om innehåll, varor eller tjänster som vi tror kan intressera dig;

Meddela dig om ändringar i vår tjänst och andra tjänster;

Se till att innehållet i vår tjänst presenteras på det mest effektiva sättet för dig och din dator;

Underlätta tävlingar, kampanjer, utlottningar eller undersökningar på tjänsten;

Övervaka och analysera trender, användning och aktiviteter i samband med tjänsten;

Vid behov om vi anser att det har skett en överträdelse av användarvillkoren eller tredje parts rättigheter; och

Uppfyller de rättsliga kraven och kraven i lagstiftningen.

Information som vi samlar in om dig. Vi kommer att använda denna information:

För att administrera tjänsten och för intern verksamhet, inklusive felsökning, dataanalys, testning, forskning, statistik och undersökningar;

För att förbättra tjänsten och se till att innehållet presenteras på det mest effektiva sättet för dig och din dator;

För att du ska kunna delta i interaktiva funktioner i tjänsten, när du väljer att göra det;

Som en del av våra ansträngningar för att hålla tjänsten säker och trygg;

För att mäta eller förstå effektiviteten av den reklam som vi erbjuder dig och andra, och för att leverera relevant reklam till dig;

För att övervaka och analysera trender, användning och aktiviteter i samband med tjänsten, och

För att ge förslag och rekommendationer till dig och andra användare av vår tjänst om varor eller tjänster som kan intressera dig eller dem.

Information som vi får från andra källor.

Vi kan kombinera information som vi får från andra källor med information som du ger oss och information som vi samlar in om dig. Vi kan använda denna kombinerade information för de syften som anges ovan.

UTLÄMNANDE AV DIN INFORMATION

Vi kan dela din personliga information med något av ABBA THE MUSEUM -företagen och med utvalda tredje parter, inklusive:

Affärspartners, leverantörer och underleverantörer för att fullgöra avtal som vi ingår med dem eller med dig för att förse dig med en produkt eller tjänst;
Affärspartners, leverantörer och underleverantörer för att förse dig med information om kampanjer och erbjudanden;
Aggregerade, anonymiserade eller andra uppgifter till annonsörer, annonsnätverk och sociala nätverk som behöver uppgifterna för att välja ut och visa relevanta annonser för dig och andra. Vi kan också använda aggregerad information för att hjälpa annonsörer att nå den typ av målgrupp de vill rikta sig till. Vi kan använda de personuppgifter som vi har samlat in från dig för att kunna uppfylla våra annonsörers önskemål genom att visa deras annonser för den målgruppen, och
analys- och sökmotorleverantörer som hjälper oss att förbättra och optimera tjänsten.

Vi kan lämna ut din personliga information till tredje part:

I händelse av att vi säljer eller köper någon verksamhet eller tillgångar, i vilket fall vi kan avslöja din personliga information till den potentiella säljaren eller köparen av sådan verksamhet eller tillgångar;
Om ABBA THE MUSEUM företag som kontrollerar denna tjänst eller i huvudsak alla dess tillgångar förvärvas av en tredje part, i vilket fall personlig information som innehas av den om sina kunder kommer att vara en av de överförda tillgångarna;
Om vi är skyldiga att avslöja eller dela din personliga information för att uppfylla någon rättslig skyldighet, eller i händelse av en nödsituation, eller för att genomdriva eller tillämpa våra användarvillkor och andra avtal, eller för att skydda rättigheterna, egendomen eller säkerheten för Heed-företagen, våra kunder, kunder eller andra; och
o till någon annan tredje part med ditt tidigare samtycke att göra det.

LAGRING OCH ÖVERFÖRING AV INFORMATION

Vi kan, direkt eller indirekt via tredje part runt om i världen, behandla, lagra och överföra all information som du tillhandahåller, inklusive din personliga information, enligt beskrivningen i denna sekretesspolicy. Dina personuppgifter kommer att behandlas i Sverige och/eller i andra stater inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES). Från tid till annan kan vi också överföra dina personuppgifter till länder utanför EES som inte erbjuder dataskyddsstandarder som är jämförbara med dem inom EES. Om vi överför dina personuppgifter till ett land utanför EES ska vi göra det i full överensstämmelse med tillämplig dataskyddslagstiftning.

BARN

Genom att använda denna tjänst samtycker du till att svara sanningsenligt och korrekt om din ålder om du blir tillfrågad. Vi samlar inte medvetet in information från barn som är 16 år eller yngre. Om du är 16 år eller yngre får du inte lämna några personuppgifter till oss. Vi samlar inte avsiktligt in personlig information från barn. Om du är förälder eller vårdnadshavare och tror att ditt barn har gett oss personlig information, vänligen kontakta oss på adressen nedan för att begära radering.

DIN EU OCH ANDRA INTEGRITETSRÄTTIGHETER

Om tillämplig lag tillåter det kan du begära en kopia av de personuppgifter om dig som vi har, och du kan fråga om alla mottagare av informationen, syftet med behandlingen, begära rättelse av felaktig information och begära blockering och radering av sådan information genom att kontakta oss på legal@pophouse.se. Vi kan kräva att du bevisar din identitet med godkänd legitimation om du begär denna information. Varje begäran om tillgång kan vara föremål för en avgift för att ge dig information om de personuppgifter som vi har om dig.

Du har rätt att be oss att inte behandla dina personuppgifter, om det föreskrivs i tillämplig lag.

Du har rätt att, där det föreskrivs i tillämplig lag, be oss att inte behandla dina personuppgifter för direkt marknadsföring. Du kan utöva din rätt att förhindra sådan behandling genom att kryssa i vissa rutor på de formulär som vi använder för att samla in dina uppgifter eller genom att klicka på "unsubscribe" på de e-postmeddelanden du får eller genom att ändra inställningarna på din enhet. Du kan också utöva din rätt när som helst genom att kontakta oss på legal@pophouse.se.

Vi kommer att behålla dina personuppgifter så länge som det behövs för att tillhandahålla dig de tjänster som du begär. Vi kommer att behålla och använda dina personuppgifter om det är nödvändigt för att uppfylla våra juridiska skyldigheter, lösa tvister och upprätthålla våra avtal.

DINA VAL

Du kan få möjlighet att ta emot viss kommunikation från oss med anknytning till tjänsten. Om du ger oss din e-postadress för att ta emot kommunikation kan du när som helst välja bort den genom att använda länkarna för avregistrering längst ner i våra e-postmeddelanden.

SÄKERHET

Vi har infört kommersiellt rimliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda dina personuppgifter från oavsiktlig förlust och obehörig åtkomst, användning, ändring eller avslöjande. Internet är dock ett öppet system och vi kan inte och garanterar inte säkerheten för information som du överför på eller via tjänsten eller som vi på annat sätt upprätthåller.

COOKIES

Läs mer om vår cookiepolicy

LÄNKAR TILL WEBBPLATSER FRÅN TREDJE PART

Vår tjänst, våra nyhetsbrev, e-postuppdateringar och andra meddelanden kan från tid till annan innehålla länkar till och från andras webbplatser, inklusive våra partnernätverk, detaljhandelspartners, annonsörer och dotterbolag. Om du följer en länk till någon av dessa webbplatser bör du notera att dessa webbplatser har sina egna sekretesspolicyer och att vi inte tar något ansvar för dessa policyer.

ÄNDRINGAR I VÅR INTEGRITETSPOLICY

Alla ändringar som vi gör i vår sekretesspolicy kommer att publiceras på den här sidan. Titta gärna tillbaka ofta för att se eventuella uppdateringar eller ändringar av vår sekretesspolicy. Om du inte godkänner eller samtycker till dessa uppdateringar eller ändringar ska du inte fortsätta att använda tjänsten.

Klicka här för mer information om våra villkor.

Beteendebaserad reklam

Som beskrivits ovan använder vi dina personuppgifter för att ge dig riktade annonser eller marknadsföringsmeddelanden som vi tror kan vara av intresse för dig. Till exempel:

 • Vi använder Google Analytics för att hjälpa oss att förstå hur våra kunder använder webbplatsen. Du kan läsa mer om hur Google använder dina personuppgifter här: https://policies.google.com/privacy?hl=en.You kan också välja bort Google Analytics här: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.
 • [Lucky Orange, AMP, GIORGIAS, Rule Marketing] Vi delar information om din användning av webbplatsen, dina köp och din interaktion med våra annonser på andra webbplatser med våra annonspartners. Vi samlar in och delar en del av denna information direkt med våra annonspartners, och i vissa fall genom användning av cookies eller annan liknande teknik (som du kan samtycka till, beroende på var du befinner dig).

För mer information om hur riktad reklam fungerar kan du besöka Network Advertising Initiative's ("NAI") utbildningssida på http://www.networkadvertising.org/understanding-online-advertising/how-does-it-work.

Du kan välja bort riktad reklam genom att:

Dessutom kan du välja bort vissa av dessa tjänster genom att besöka Digital Advertising Alliance's portal för att välja bort tjänster på http://optout.aboutads.info/.

Användning av personlig information

Vi använder din personliga information för att tillhandahålla våra tjänster till dig, vilket inkluderar: att erbjuda produkter till försäljning, behandla betalningar, skicka och uppfylla din beställning och hålla dig uppdaterad om nya produkter, tjänster och erbjudanden.

 

Rättslig grund

I enlighet med den allmänna dataskyddsförordningen ("GDPR"), om du är bosatt i Europeiska ekonomiska samarbetsområdet ("EES"), behandlar vi dina personuppgifter på följande lagliga grunder:

 • Ditt samtycke;
 • Uppfyllandet av avtalet mellan dig och webbplatsen;
 • Uppfyllande av våra rättsliga skyldigheter;
 • För att skydda dina vitala intressen;
 • För att utföra en uppgift i allmänhetens intresse;
 • För våra legitima intressen, som inte åsidosätter dina grundläggande rättigheter och friheter.

Bibehållande

När du gör en beställning via webbplatsen kommer vi att behålla dina personuppgifter i våra register om och tills du ber oss radera dessa uppgifter. För mer information om din rätt till radering, se avsnittet "Dina rättigheter" nedan.

Automatiskt beslutsfattande

 

Vårt bearbetningsföretag Shopify använder begränsat automatiserat beslutsfattande för att förhindra bedrägerier som inte har någon rättslig eller på annat sätt betydande inverkan på dig.

Tjänster som innehåller delar av automatiserat beslutsfattande är bland annat:

 • Temporär denylista över IP-adresser som är kopplade till upprepade misslyckade transaktioner. Den här listan finns kvar i ett fåtal timmar.
 • Tillfällig förteckning över kreditkort som är kopplade till IP-adresser som inte är upptagna på förteckningen. Den här listan finns kvar i ett fåtal dagar.

  Dina rättigheter

  GDPR

  Om du är bosatt inom EES har du rätt att få tillgång till de personuppgifter som vi har om dig, att överföra dem till en ny tjänst och att begära att dina personuppgifter korrigeras, uppdateras eller raderas. Om du vill utöva dessa rättigheter kan du kontakta oss via kontaktinformationen nedan [ELLER INNEHÅLL ALTERNATIVA INSTRUKTIONER FÖR ATT SKICKA FÖRFRÅGAN OM ÅTKOMST, UTREDNING, RÄTTNING OCH PORTERING].

  Dina personuppgifter kommer först att behandlas i Irland och sedan överföras utanför Europa för lagring och vidare behandling, bland annat till Kanada och USA. För mer information om hur dataöverföringar överensstämmer med GDPR, se Shopify's GDPR Whitepaper: https://help.shopify.com/en/manual/your-account/privacy/GDPR.

  CCPA

  Om du är bosatt i Kalifornien har du rätt att få tillgång till den personliga information som vi har om dig (även känd som "rätten att få veta"), att överföra den till en ny tjänst och att begära att din personliga information korrigeras, uppdateras eller raderas. Om du vill utöva dessa rättigheter kan du kontakta oss via kontaktinformationen nedan.

  Om du vill utse en auktoriserad agent som ska skicka in dessa förfrågningar för din räkning, vänligen kontakta oss på adressen nedan.

  Cookies

  En cookie är en liten mängd information som laddas ner till din dator eller enhet när du besöker vår webbplats. Vi använder ett antal olika cookies, inklusive funktionella cookies, prestandacookies, reklamcookies och cookies för sociala medier eller innehållscookies. Cookies gör din surfupplevelse bättre genom att webbplatsen kan komma ihåg dina åtgärder och preferenser (t.ex. inloggning och val av region). Detta innebär att du inte behöver ange denna information på nytt varje gång du återvänder till webbplatsen eller surfar från en sida till en annan. Cookies ger också information om hur människor använder webbplatsen, till exempel om det är första gången de besöker den eller om de besöker den ofta.

  Vi använder följande cookies för att optimera din upplevelse på vår webbplats och för att tillhandahålla våra tjänster.

  Cookies som är nödvändiga för att butiken ska fungera

  Namn Funktion
  _ab Används i samband med åtkomst till administration.
  _secure_session_id Används i samband med navigering i en butiksfasad.
  vagn Används i samband med kundvagnen.
  cart_sig Används i samband med utcheckning.
  cart_ts Används i samband med utcheckning.
  checkout_token Används i samband med utcheckning.
  hemlighet Används i samband med utcheckning.
  secure_customer_sig Används i samband med kundinloggning.
  storefront_digest Används i samband med kundinloggning.
  _shopify_u Används för att underlätta uppdatering av kundkontoinformation.

  Rapportering och analys

  Namn Funktion
  _tracking_consent Spårningspreferenser.
  _landing_page Spåra landningssidor
  _orig_referrer Spåra landningssidor
  _s Shopify-analyser.
  _shopify_s Shopify-analyser.
  _shopify_sa_p Shopify-analyser som rör marknadsföring och hänvisningar.
  _shopify_sa_t Shopify-analyser som rör marknadsföring och hänvisningar.
  _shopify_y Shopify-analyser.
  _y Shopify-analyser.

  [ANGE ANDRA COOKIES ELLER SPÅRNINGSTEKNIKER SOM DU ANVÄNDER].

  Hur länge en cookie stannar kvar på din dator eller mobila enhet beror på om det är en "permanent" eller en "sessionscookie". Sessionscookies finns kvar tills du slutar surfa och permanenta cookies finns kvar tills de löper ut eller raderas. De flesta av de cookies vi använder är permanenta och upphör att gälla mellan 30 minuter och två år från det datum då de laddades ner till din enhet.

  Du kan kontrollera och hantera cookies på olika sätt. Tänk på att om du tar bort eller blockerar cookies kan det ha en negativ inverkan på din användarupplevelse och delar av vår webbplats kanske inte längre är fullt tillgängliga.

  De flesta webbläsare accepterar cookies automatiskt, men du kan välja om du vill acceptera cookies eller inte genom webbläsarens kontroller, som ofta finns i webbläsarens meny "Verktyg" eller "Inställningar". Mer information om hur du ändrar dina webbläsarinställningar eller hur du blockerar, hanterar eller filtrerar cookies finns i din webbläsares hjälpfil eller på webbplatser som www.allaboutcookies.org.

  Observera också att blockering av cookies kanske inte helt förhindrar hur vi delar information med tredje part, t.ex. våra reklampartners. Om du vill utöva dina rättigheter eller välja bort viss användning av din information av dessa parter följer du instruktionerna i avsnittet "Beteendebaserad reklam" ovan.

  Spåra inte

  Observera att eftersom det inte finns någon enhetlig branschöverenskommelse om hur man ska reagera på "Do Not Track"-signaler, ändrar vi inte våra metoder för datainsamling och användning när vi upptäcker en sådan signal från din webbläsare.

  Ändringar

  Vi kan komma att uppdatera denna sekretesspolicy från tid till annan för att till exempel återspegla ändringar i vår praxis eller av andra operativa, juridiska eller regulatoriska skäl.